Privacy Policy

H & R MONTAGEWERKEN heeft een privacyverklaring voor u opgesteld waarin u precies kunt lezen wat we doen om uw privacy te behartigen en waarborgen. Om dit in 1 zin samen te vatten: wij bewaren geen persoonsgegevens van u die we niet nodig hebben.

H & R Montagewerken, gevestigd aan Vaandrig 6, 5283 WJ Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden uw privacy van groot belang en zorgen er voor, dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via ons contactformulier.

CONTACTGEGEVENS:

Adres   : Vaandrig 6, 5283 WJ  Boxtel

Telefoon  : 06 – 51 15 16 67 en 06 – 51 15 16 69

Mail   : info@henrhekwerken.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

H & R Montagewerken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bericht

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS:

H & R Montagewerken verwerkt GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS:

H & R Montagewerken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

– Het tot stand laten komen van een overeenkomst

– Het uitvoeren van een overeenkomst

– Het voldoen aan de wettelijke administratieplicht

– Verkoop van producten en diensten

– Service aanbieden

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:

H & R Montagewerken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van H & R Montagewerken) tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS:

H & R Montagewerken bewaart uw persoonsgegevens zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Uiteraard kunt u uw gegevens laten verwijderen indien u dat wenst. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:

H & R Montagewerken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. H & R Montagewerken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN:

H & R Montagewerken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@henrhekwerken.nl of via ons contactformulier. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS:

H & R Montagewerken helpt u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-rnet-de-autoriteit -persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:

H & R Montagewerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@henrhekwerken.nl of via ons contactformulier.

 

H & R Montagewerken heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Bescherming verwerkingsapparatuur en software d.m.v. gebruiksnamen en wachtwoorden.

– Bewaren archieven in alleen voor vennoten van H & R Montagewerken toegankelijke ruimten en kasten.

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING:

Het is niet ondenkbaar, dat onze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

VERWERKERSOVEREENKOMST AVG
Download hier onze Verwerkersovereenkomst AVG.

H & R Hekwerken is aangesloten bij:

Contact

Hemelrijk 4B, 5281 PS  Boxtel

Telefoon:

06-51151669 (Frans)

E-mail: